Filosofinen praktiikka

 

Seuraava Filosofisen praktiikan koulutusryhmä aloittaa syksyllä 2018. Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet tulossa lähiaikoina.
 

IMG_3039

 

Filosofisen praktiikan koulutus

 

Filosofisen praktiikan koulutus 24.9.2016 – 26.5.2018

“Sellainen filosofin puhe on tyhjää, joka ei paranna inhimillistä kärsimystä. Samoin kuin sellaisella lääkärin taidolla, joka ei paranna ruumiin sairauksia, ei ole mitään virkaa, ei myöskään filosofialla ole virkaa, ellei se poista sielun kärsimystä.”

 

Mitä on filosofinen praktiikka?

Filosofisella praktiikalla on juurensa antiikin Kreikassa ja sille ominaisessa tavassa ymmärtää filosofia. Siinä filosofia liittyy kiinteästi inhimilliseen kokemukseen. Filosofinen praktiikka hyödyntää vahvasti Sokrateen dialogista työtapaa ja nojaa ymmärrykseen keskustelun merkityksestä itsetuntemuksen ja hyvän elämän edistäjänä. Suurin osa filosofisen praktiikan työskentelytavoista perustuu erilaisiin keskustelumuotoihin. Lähtökohtana on myös ajatus ihmetyksestä ja käsitys ihmisestä viisautta, totuutta ja merkitystä etsivänä olentona.

Historian kuluessa filosofiasta kuitenkin muotoutui erikoistunut tieteenala, jota harjoitetaan ammattimaisesti yliopistoissa. Samalla filosofiaa alettiin pitää epäkäytännöllisenä ja vieraana arkielämälle. Akateemisen käänteen vastareaktiona osa filosofeista on alkanut tarkastella taas filosofian merkitystä jokapäiväiselle elämälle. Tästä on muotoutunut perinne, jota kutsutaan filosofiseksi praktiikaksi. Filosofinen praktiikka yhdistää teorian ja käytännön. Se pyrkii elvyttämään antiikin hengen ja osoittamaan filosofian käytännön merkityksen.

Erilaisia filosofisen toiminnan muotoja ovat muun muassa sokraattinen keskustelu, filocafe, filosofia koulussa sekä muut lapsille ja nuorille suunnatut toiminnat, filosofin vastaanotto, blogi- ja nettikirjoittelu, yritysfilosofia ja bisnesetiikka, alaan liittyvien kirjojen julkaiseminen, seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Filosofisen praktiikan lähestymistapaa hyödynnetään maailmalla esimerkiksi sairaaloissa, vankiloissa, kouluissa ja yritysmaailmassa. Keskiössä on tällöin filosofinen dialogi erimuodoissaan. Filosofisen praktiikan alalla on kansallisia ja kansainvälisiä yhdistyksiä, aikakauslehtiä ja konferensseja. Filosofisen praktiikan koulutuksia järjestetään useissa eri maissa ja se on kansainvälinen ilmiö.

Vuonna 2011 Suomessa perustettiin Filosofisen Praktiikan verkosto FiPra. Sen tarkoituksena on yhdistää Suomessa eri aloilla toimivia filosofeja. Verkosto toimii pohjoismaisen Nordic Philosophical Practioners NPP:n suomalaisena verkostokumppanina. FiPran nettisivuilla voi tutustua filosofisen praktiikan erilaisiin muotoihin ja suomalaisiin toimijoihin. Osoite löytyy esittelytekstin lopusta.

Kriittinen korkeakoulu on tarjonnut filosofisen praktiikan koulutusta vuodesta 2009. Tähän mennessä on toteutunut kaksi kahden vuoden koulutuskokonaisuutta. Kolmannessa koulutuksessa on keväällä 2016 meneillään opintojen viimeinen lukukausi. Lisäksi Kriittinen korkeakoulu järjestää filosofisen praktiikan erilaisia lyhytkursseja sokraattisesta keskustelusta sekä filosofin vastaanottotoiminnasta.

Mitkä ovat koulutuksen tavoitteet?

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujalla on koulutuksen päättyessä

– yleiskäsitys siitä, mitä filosofinen praktiikka on.

– perusvalmiudet harjoittaa erilaisia filosofisen praktiikan muotoja ja kehittyä niissä edelleen.

– valmiuksia reflektoida, mitä ”hyvä elämä” omalla kohdalla tarkoittaa ja millaisia käytännön tekoja sen edistäminen vaatii.

– taitoja hyödyntää filosofisia työskentelymenetelmiä suhteessa omaan ammattialaansa.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Filosofi ei ole varsinainen ammattinimike, eikä esimerkiksi filosofisen praktiikan harjoittamiseen ole säädettyjä pätevyysehtoja. Näin ollen myöskään koulutukseemme ei ole ehdottomia pääsyvaatimuksia. Ensisijaisesti haluamme kuitenkin korkeakoulututkinnon suorittaneita, joilla on vähintään filosofian yliopistotason perusopinnot tai muulla tavoin saavutetut vastaavat tiedot. Filosofian perustietoja voi myös täydentää koulutuksen aikana.

Kun filosofian perustiedot ovat hallinnassa, soveltuu koulutus hyvinkin laajasti eri alan ammattilaisille. Koulutus soveltuu koulutustaustaltaan terveydenhuoltoalan, opetusalan, sosiaalialan, yhteiskuntatieteiden, taidealojen ammattilaisten tai erilaista auttamis- ja ohjaamistyötä tekeville kuten valmentajille, työnohjaajille, terapeuteille, kouluttajille ja sosiaalityöntekijöille. Koulutus sopii erityisen hyvin filosofian opiskelijoille, jotka haluavat täydentää opintojaan.

Mitkä ovat koulutuksen keskeiset opetussisällöt?

Koulutuksessa perehdytään filosofisen praktiikan historiaan ja nykypäivään: tarkastellaan sen juuria antiikin filosofiassa, keskeisiä moderneja toimijoita, keskeistä kirjallisuutta ja erilaisia käytännön muotoja. Filosofian traditioon tutustutaan filosofisen praktiikan näkökulmasta ja pyritään nostamaan esille filosofisen praktiikan näkökulmasta erityisen hedelmällisiä ajattelijoita ja lähestymistapoja. Tarkastelussa ovat myös filosofin erilaiset työkalut, erilaiset päättelyn ja argumentaation taidot.

Koulutuksessa painotetaan käytännön harjoituksia. Koulutuksen aikana harjoitellaan mm. sokraattisen keskustelun menetelmää, filosofisen vastaanoton pitämistä sekä filosofista kirjoittamista eri muodoissaan. Toisena harjoitusten muotona on osallistuminen asiakkaana filosofin vastaanotoille. Lisäksi koulutukseen kuuluvat erilaiset henkiset ja fyysiset harjoitukset, joiden tarkoituksena on auttaa osallistujaa reflektoimaan, kuka minä olen filosofina ja mitä hyvä elämä kohdallani tarkoittaa ja kuinka voin sitä edistää. Osana koulutusta laaditaan lopputyö.

Opinnot koostuvat seitsemästä opetuskokonaisuudesta. Niiden tavoitteena on antaa monipuolinen teoreettinen ja käytännöllinen tietämys opiskelijalle filosofisen praktiikan toiminnasta. Opintojen alkuvaiheessa painottuu kirjallisuus ja pohjatiedon hankkiminen, mutta varsin pian mukaan tulee myös käytännön harjoitteita, kuten sokraattinen dialogi ja pariharjoitukset. Opintojen loppupuolelle sijoittuu lyhyt harjoittelujakso, jossa sovelletaan filosofisia lähtökohtia. Tämä harjoittelujakso niveltyy osaksi opiskelijan kirjallista lopputyötä. Opintojen kaikki osa-alueet suorittanut opiskelija saa koulutuksesta todistuksen.

Jokainen opiskelija saa tarkemman ja yksityiskohtaisemman opetusohjelman koulutukseen hyväksytyksi tulemisen jälkeen.

Opintokokonaisuudet ovat pääpiirteissään seuraavat:

1.Orientoituminen opiskeluun

2.Filosofisen praktiikan historia ja nykysuuntaukset

3.Filosofisen praktiikan kirjallisuus

4.Opiskelijan omat harjoitukset

5.Filosofisen praktiikan menetelmät, toiminta-alueet ja valittuja aiheita

6.Filosofisen praktiikan harjoitukset

7.Opiskelijan lopputyö

Osa opetukseen kuuluvasta kirjallisuudesta on englanninkielistä.

Koulutuksen aikataulu

Filosofisen praktiikan koulutus on kaksivuotinen ja alkaa orientoivilla opinnoilla lauantaina 24.9.2016. Koulutus koostuu lähiopetuksesta, yksilövastaanotoista, kotitehtävistä, käytännöllisestä harjoittelusta ja lopputyöstä.

Lähiopetusta on yhteensä noin 285 tuntia. Tämä sisältää n. 2-3 yksilövastaanottoa per opiskelija. Lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä kuten kotitehtäviä, kirjallisuuteen tutustumista, reflektointia ja itsenäisesti suoritettavia harjoituksia.

Lähiopetukset on pyritty rakentamaan siten, että niihin on mahdollista osallistua työn ohessa. Opetus järjestetään viikonloppuisin ja arki-iltaisin. Kuukaudessa on 1-2 seminaaripäivää viikonloppuisin (klo: 9.00-17.00) ja muu opetus tapahtuu 2-3 iltana kuukaudessa (yleensä klo: 17.00-20.30). Opetus tapahtuu pääasiassa Kriittisen korkeakoulun tiloissa.

Kaikilla opetuskokonaisuuksilla on vastuuopettaja, jonka puoleen voi kääntyä jaksoon liittyvistä asioista. Lisäksi jaksoilla vierailee tuntiopettajia, jotka osaavat parhaiten neuvoa opiskelijaa omista tehtävistään. Tarkempia sisältökuvauksia voi alustavasti kysellä koulutuksen vastaavilta opettajilta sähköpostilla: pia.houni [at] uta.fi / anu.s.virtanen [at] student.jyu.fi.

 

Koulutuksen paikka

Koulutus järjestetään Helsingin keskustassa, Kriittisen korkeakoulun ja Bene Oy:n tiloissa osoitteissa Albertinkatu 27, ja Bulevardi 15.

 

Koulutuksen vastuuhenkilöt

Koulutuksen vastuuhenkilöinä ovat TeT, dos Pia Houni ja FM Anu Virtanen.

Kouluttajina toimivat lisäksi mm. Elli Arivaara-EbbeEero Ojanen, Jukka Laajarinne ja muut suomalaiset filosofisen praktiikan ammattilaiset ja aiheesta kirjoittavat henkilöt.

 

Koulutuksen hinta

Kokonaishinta on 3 300,-. Mahdollisuus maksaa kuukausierissä.

 

 

Haku koulutukseen

Seuraava kaksivuotinen koulutusryhmä alkaa syksyllä 2018. Haku koulutukseen on keväällä 2018.

Lisätietoa koulutuksesta saa Kriittisen korkeakoulun toimistolta:

040 552 5959, ma-to klo 12-14 info@kriittinenkorkeakoulu.fi

 

Lisätietoa filosofisesta praktiikasta:

Filosofisen praktiikan sivusto: www.filosofit.fi/FiPra/

Pia Houni & Perttu Salovaara (toim.) Filosofi tavattavissa. 2014. Niin & Näin. http://netn.fi/filosofi-tavattavissa

Arto Tukiaisen kotisivut http://www.artotukiainen.net/

 

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

RGB -web versio keskikokoinen