Filosofisten taitojen ja praktiikan koulutus

 

Nordic Conference on Philosophical Practice

Time: 26.-27.4.2014
Place: Lönnrotinkatu 32 B, Helsinki, Finland
Language: English
Costs: 50 / 25 euro
Further information here.

 

Filosofisen praktiikan koulutus

Haku syksyllä käynnistyvään koulutukseen on alkanut.

27.9.2014 – 28.5.2016
Haku koulutukseen perjantaihin 22.8. mennessä
Hinta: 2900 euroa (mahdollisuus maksaa kuukausierissä)
Paikka: Kriittinen korkeakoulu ja Bene (Albertinkatu 27)
Laajuus: 285 tuntia yhteistä opetusta ja n. 20 tuntia henkilökohtaisia keskusteluja
Opetus toteutetaan viikonloppuisin.

“Filosofia on elämäntapa, niin harjoituksena kuin pyrkimyksenä viisauden saavuttamiseen, sekä päämääränä, itse viisautena. Sillä todellinen viisaus ei ainoastaan saa aikaan tietoa: se tekee olemisestamme erilaista.”

- Pierre Hadot

 
Mitä on filosofinen praktiikka?

Filosofisella praktiikalla on juurensa antiikin Kreikassa ja sille ominaisessa tavassa ymmärtää filosofia. Siinä filosofia liittyy kiinteästi inhimilliseen kokemukseen. Filosofinen praktiikka hyödyntää vahvasti Sokrateen dialogista työtapaa ja nojaa ymmärrykseen keskustelun merkityksestä itsetuntemuksen ja hyvän elämän edistäjänä. Suurin osa filosofisen praktiikan työskentelytavoista perustuu erilaisiin keskustelumuotoihin. Lähtökohtana on myös ajatus ihmetyksestä ja käsitys ihmisestä viisautta, totuutta ja merkitystä etsivänä olentona.

Historian kuluessa filosofiasta kuitenkin muotoutui erikoistunut tieteenala, jota harjoitetaan ammattimaisesti yliopistoissa. Samalla filosofiaa alettiin pitää epäkäytännöllisenä ja vieraana arkielämälle. Akateemisen käänteen vastareaktiona osa filosofeista on alkanut tarkastella taas filosofian merkitystä jokapäiväiselle elämälle. Tästä on muotoutunut perinne, jota kutsutaan filosofiseksi praktiikaksi. Filosofinen praktiikka yhdistää teorian ja käytännön. Se pyrkii elvyttämään antiikin hengen ja osoittamaan filosofian käytännön merkityksen. (ks. Knox 2013, v)

Erilaisia filosofisen toiminnan muotoja ovat muun muassa sokraattinen keskustelu, filocafe, filosofia koulussa sekä muut lapsille ja nuorille suunnatut toiminnat, filosofin vastaanotto, blogi- ja nettikirjoittelu, yritysfilosofia ja bisnesetiikka, alaan liittyvien kirjojen julkaiseminen, seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Filosofisen praktiikan lähestymistapaa hyödynnetään maailmalla esimerkiksi sairaaloissa, vankiloissa, kouluissa ja yritysmaailmassa. Keskiössä on tällöin filosofinen dialogi erimuodoissaan. Filosofisen praktiikan alalla on kansallisia ja kansainvälisiä yhdistyksiä, aikakauslehtiä ja konferensseja. Filosofisen praktiikan koulutuksia järjestetään useissa eri maissa ja se on kansainvälinen ilmiö.

Vuonna 2011 Suomessa perustettiin Filosofisen Praktiikan verkosto FiPra. Sen tarkoituksena on yhdistää Suomessa eri aloilla toimivia filosofeja. Verkosto toimii pohjoismaisen Nordic Philosophical Practioners NPP:n suomalaisena verkostokumppanina. FiPran nettisivuilla voi tutustua filosofisen praktiikan erilaisiin muotoihin ja suomalaisiin toimijoihin. Osoite löytyy esittelytekstin lopusta.

Kriittinen korkeakoulu on tarjonnut filosofisen praktiikan koulutusta vuodesta 2009. Tähän mennessä on toteutunut kaksi kahden vuoden koulutuskokonaisuutta ja erilaisia lyhytkursseja sokraattisesta keskustelusta sekä filosofin vastaanottotoiminnasta.

 
Mitkä ovat koulutuksen tavoitteet?

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujalla on koulutuksen päättyessä
- yleiskäsitys siitä, mitä filosofinen praktiikka on.
- perusvalmiudet harjoittaa erilaisia filosofisen praktiikan muotoja ja kehittyä niissä edelleen.
- valmiuksia reflektoida, mitä ”hyvä elämä” omalla kohdalla tarkoittaa ja millaisia käytännön tekoja sen edistäminen vaatii.
- taitoja hyödyntää filosofisia työskentelymenetelmiä suhteessa omaan ammattialaansa.

 
Kenelle koulutus on suunnattu?

Filosofi ei ole varsinainen ammattinimike, eikä esimerkiksi filosofisen praktiikan harjoittamiseen ole säädettyjä pätevyysehtoja. Näin ollen myöskään koulutukseemme ei ole ehdottomia pääsyvaatimuksia. Ensisijaisesti haluamme kuitenkin korkeakoulututkinnon suorittaneita, joilla on vähintään filosofian yliopistotason perusopinnot tai muulla tavoin saavutetut vastaavat tiedot. Filosofian perustietoja voi myös täydentää koulutuksen aikana.

Kun filosofian perustiedot ovat hallinnassa, soveltuu koulutus hyvinkin laajasti eri alan ammattilaisille. Koulutus soveltuu koulutustaustaltaan terveydenhuoltoalan, opetusalan, sosiaalialan, yhteiskuntatieteiden, taidealojen ammattilaisten tai erilaista auttamis- ja ohjaamistyötä tekeville kuten valmentajille, työnohjaajille, terapeuteille, kouluttajille ja sosiaalityöntekijöille. Koulutus sopii erityisen hyvin filosofian opiskelijoille, jotka haluavat täydentää opintojaan.

 
Mitkä ovat koulutuksen keskeiset opetussisällöt?

Koulutuksessa perehdytään filosofisen praktiikan historiaan ja nykypäivään: tarkastellaan sen juuria antiikin filosofiassa, keskeisiä moderneja toimijoita, keskeistä kirjallisuutta ja erilaisia käytännön muotoja. Filosofian traditioon tutustutaan filosofisen praktiikan näkökulmasta ja pyritään nostamaan esille filosofisen praktiikan näkökulmasta erityisen hedelmällisiä ajattelijoita ja lähestymistapoja. Tarkastelussa ovat myös filosofin erilaiset työkalut, erilaiset päättelyn ja argumentaation taidot.

Koulutuksessa painotetaan käytännön harjoituksia. Koulutuksen aikana harjoitellaan mm. sokraattisen keskustelun menetelmää, filosofisen vastaanoton pitämistä sekä filosofista kirjoittamista eri muodoissaan. Toisena harjoitusten muotona on osallistuminen asiakkaana filosofin vastaanotoille. Lisäksi koulutukseen kuuluvat erilaiset henkiset ja fyysiset harjoitukset, joiden tarkoituksena on auttaa osallistujaa reflektoimaan, kuka minä olen filosofina ja mitä hyvä elämä kohdallani tarkoittaa ja kuinka voin sitä edistää. Osana koulutusta laaditaan lopputyö, jossa erikoistutaan yhteen filosofisen praktiikan muotoon.

 
Koulutuksen aikataulu ja paikka

Koulutus on kaksivuotinen ja alkaa syyskuussa 2014. Opetus järjestetään viikonloppuisin ja arki-iltaisin. Koulutuksen laajuus on yhteensä 285 tuntia yhteistä opetusta, n. 20 tuntia henkilökohtaisia keskusteluja kutakin opiskelijaa kohden sekä lisäksi tarvittaessa muuta harjoitteluluontoista opetusta.

Koulutus tapahtuu pääosin Bene Oy:n tiloissa, Albertinkatu 27, Helsinki ja osin Kriittisen korkeakoulun omissa toimistotiloissa, myös Albertinkatu 27:ssä.

Tarkempi ohjelma julkaistaan mahdollisimman pian.

 
Koulutuksen vastuuhenkilöt

Koulutuksen vastuuhenkilöinä ovat TeT, dos Pia Houni ja FM Anu Virtanen.

Kouluttajina toimivat lisäksi mm. Arto Tukiainen, Jukka Laajarinne, Elli Arivaara-Ebbe, Eero Ojanen ja muut suomalaiset filosofisen praktiikan ammattilaiset ja aiheesta kirjoittavat henkilöt.

Koulutuksen hinta

Kokonaishinta on 2900,-. Mahdollisuus maksaa kuukausierissä.

 
Hakuohjeet

Hakuaika koulutukseen on perjantaihin 22.8. mennessä. Hakijat kutsutaan haastatteluun, joka pidetään keskiviikkona 3.9. Hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti haastattelukutsusta.

Kirjoita hakemuksessa vapaamuotoisesti, miksi olet kiinnostunut filosofisen praktiikan koulutuksesta ja miten arvioit voivasi hyödyntää koulutusta? Liitä hakemukseen perustutkintotodistukset sekä merkinnät suoritetuista filosofian opinnoista.

Hakemukset postitetaan osoitteella:
Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki

Lisätietoa koulutuksesta saa Kriittisen korkeakoulun toimistolta:
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info@kriittinenkorkeakoulu.fi

Lisätietoa filosofisesta praktiikasta:

Filosofisen praktiikan sivusto: www.filosofit.fi/FiPra/

Pia Houni & Perttu Salovaara (toim.) Filosofi tavattavissa. Ilmestyy huhtikuussa 2014. Niin & Näin.