Filosofiaa ja itseymmärrystä

Kriittinen korkeakoulu tarjoaa kursseja, opintopiirejä ja työpajoja filosofian, psykologian ja itseymmärryksen aihealueilta.

Yksittäiset kurssimme ja tapahtumamme ovat avoimia kaikille kiinnostuneille, mitään tiettyjä pohjatietoja tai koulutusta ei tarvita. Filosofisen praktiikan koulutuksemme sen sijaan on laaja koulutuspaketti, joka tarjoaa työkaluja näitä asioita jo opiskelleille ja niiden parissa toimiville.

Filosofinen tarjontamme on hyvin monimuotoista. Etsimme aktiivisesti sellaisia tapoja tehdä filosofiaa ja kehittää itseymmärrystä, joita ei ole saatavilla Suomessa muualla. Filosofia on etsimistä, ihmettelyä, ajattelun tutkimista ja sen oppimista – siis ihmisenä olemisen taitoa. Ja tällaisia taitoja tarvitaan aina.

Tarjoamme kursseja filosofian klassisista kysymyksistä ja tärkeistä ajattelijoista sekä lisäksi keskusteluja ajankohtaisista kysymyksistä. Ihmisen suhde luontoon, taiteeseen, yhteiskuntaan, uskontoon – kaikki tämä on tärkeää, kun pohdimme itseämme ja ihmisyyttä.

Tunne itsesi ja uskalla ajatella – siinä kaksi vanhaa filosofista periaatetta, jotka meitäkin ohjaavat.

Kriittisen korkeakoulun yleisöluennot ja luentosarjat sisältävät runsaasti filosofista sisältöä. Tietoja yleisöluennoista vasemmalla valikossa, nettisivujen etusivulla ja kauden ohjelmassa.

Kriittinen korkeakoulu järjestää koulutusta Filosofisen praktiikan alalta. Koulutus soveltuu ammatilliseksi lisäkoulutukseksi monille aloille sekä perusteelliseksi johdatukseksi alaan muille aiheesta kiinnostuneille. Lisätietoja täältä: https://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofian-praktiikan-koulutus/

Puhetaidon koulutuksessamme on myös runsaasti filosofista sisältöä. Luvassa mm. retoriikan klassikoiden lukupiiri ja kurssi topiikoista. Lisätietoja täältä: https://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/puhetaidon-koulutus/

Kurssitarjonta

Filosofia

Filosofian klassikoita –seminaari. Tutkija ja kääntäjä FL Miika Luodon vetämässä seminaarissa luetaan filosofian klassikkotekstejä ja perehdytään olemassaolon kysymyksiin mannermaisen filosofian näkökulmasta. Syys- ja kevätlukukausi 2019-2020, tiistai-iltaisin.

Ihmisen filosofia – suomalaista filosofista antropologiaa. Filosofisen antropologian tutkimuskohteena on ihminen ja sen peruskysymyksiä ovat olleet muun muassa: mitä ihminen on, miten ihminen on olemassa, mistä osatekijöistä ihminen koostuu? Kurssilla käsitellään suomalaisia filosofisia antropologeja sekä sitä, kuinka he ymmärtävät ihmisen, ihmisen olemassaolon maailmassa ja ihmisen holistisuuden. Syys- ja kevätlukukausi 2019-2020. Kurssin vetäjänä filosofi, FM Heikki Vuorila.

Sokraattiset dialogit. Erilaisista teemoista Leonard Nelsonin kehittämän sokraattisen dialogin menetelmällä käytyjä filosofisia keskusteluja. Vetäjänä filosofian praktikko FM Anu Virtanen.

Soveltavan etiikan opintopiirissä perehdytään käytännön elämän moraalisiin ongelmiin sekä filosofisiin työkaluihin, joilla niitä voidaan ratkoa. Kurssilla ratkottavia tapauksia poimitaan julkisesta keskustelusta sekä käsitellään osallistujien omaan elämään ja työhön liittyviä tilanteita. Syys- ja kevätlukukausi 2019-2020. Opintopiiriä vetävät VTM Markus Neuvonen ja FM Severi Hämäri.

Kulttuurifilosofiaa – moderni eurooppalaisuus ja identiteetin rakentuminen. Kulttuurifilosofiassa vertaillaan erilaisia perspektiivejä ja tarkastellaan kriittisesti kulttuuria ja identiteettien rakentumista. Kurssi nojaa vahvasti suomalaiseen klassikkoon, Erik Ahlmaniin. Opettajana Ahlmanista väitellyt FT Mikko Leinonen. 12.-13.10.2019

Filosofin kokemus – näkymiä mannermaisen ajattelun perinteeseen. Kurssin opettajana Miika Luoto. 12.9.-12.12.2019

Latinaa filosofisesti – filosofiaa latinaksi. Filosofian klassikoita latinan kielen kautta, ja latinan kieltä filosofian klassikoiden kautta luotaava kurssi. Ei edellytä ennakkotietoja latinan kielestä tai filosofiasta. Opettajana filosofi ja latinisti FT Mikko Leinonen. Ei ohjelmassa tällä hetkellä.

Wittgenstein-opintopiiri. Filosofi FM Heikki Vuorilan opintopiirissä Wittgensteinin elämää ja ajattelua tutkitaan eri kausien tekstien valossa. Ei ohjelmassa tällä hetkellä.

Kuuntelupaikka! Kuuntelemisen taitoa keskustelussa syventävä ja soveltava työtapa. Ohjaajina koulutusanalyytikko Harri Hyyppä ja kirjailija, filosofi Eero Ojanen. Ei ohjelmassa tällä hetkellä.

Social Dreaming. Unen yhteisöllisiä ulottuvuuksia tutkiva työtapa. Ohjaajana koulutusanalyytikko Harri Hyyppä. Ei ohjelmassa tällä hetkellä.

Psykologia ja itsetuntemus

Fokusoinnin perustaidot I ja Fokusoinnin perustaidot II. Fokusointi on kehon viestien kuuntelua kehittävä ja soveltava menetelmä, jolla on monenlaisia soveltamismahdollisuuksia itsetuntemuksen kehittämisestä luovuuden virittämiseen ja ongelmanratkaisuun. Opettajana fokusointiohjaaja Maria Hakasalo.

Puu ja juuret. Taiteellisia menetelmiä hyödyntävä ja mytologioista sisältöjä ammentava leikillinen kurssi avaa luovuuden lukkoja ja antaa uusia näkökulmia omaan itseen. Ohjaajana kuvataiteilija Veera Metso.

Syvällinen itsetuntemus –ryhmä. Syvään ihmiskäsitykseen ja humanistisen psykologian perinteeseen nojaava psykologisen tietämyksen ja itsetuntemuksen kurssi. Opettajana psykologi Tony Dunderfelt.

Tiedostamattoman kirjoittaminen. Kurssilla lähestytään omaa tiedostamatonta kirjoittamisen välinein. Kurssi auttaa myös luovuuden lukkojen avaamiseen ja uuden suhteen ottamiseen kirjoittamiseen. Ohjaajana psykoterapeutti ja filosofi FM Elli Akrén-Ebbe.

Kiinnostaisiko sinua jokin muu filosofiaan tai itsetuntemukseen liittyvä asia? Voit ehdottaa meille luentoa, kurssia tai opintopiiriä.