Opintomoduulien esittely

Filosofisen praktiikan koulutus 2020-2021

Filosofisen praktiikan koulutus koostuu kuudesta opintomoduulista. Opinnoissa huomioidaan sekä teoreettisia että käytännöllisiä lähtökohtia. Opiskelijan kriittiset ajattelutaidot kehittyvät, hän tunnistaa filosofian tradition yhteyksiä nykyaikaiseen filosofiseen praktiikkaan sekä oppii omien harjoitusten kautta toteuttamaan filosofisesta lähtökohdasta ammentavaa työskentelyä. Opintojaksoihin kytkeytyy kirjallisuutta, josta tiedotetaan opiskelijoita tarkemmin opintojen alkaessa. Opintojaksojen toteutus sisältää sekä lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, verkkotapaamisia ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista. 

Koulutuksen vastuuopettajina toimivat Pia Houni ja Heikki Vuorila. Muina opettajina toimivat Anu Virtanen, Jukka Laajarinne, Markus Neuvonen, Elli Arivaara-Ebbe, Sari Mattila.

1. Johdatus filosofiseen praktiikkaan (n. 5op)

Opintojakson tavoitteena on tutustuminen koulutuksen sisältöihin, rakenteeseen, työskentelytapoihin ja ryhmään. Opintojaksolla tutustutaan itsenäisten tehtävien kautta filosofisen praktiikan perusasioihin. Lisäksi opintojakso pitää sisällään omien opintojen suunnittelemisen. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee koulutuksen sisällön ja filosofisen praktiikan perusasiat. 

Opintokokonaisuuden kirjalista jaetaan koulutuksen käynnistymisen yhteydessä.

2. Lähtökohdat antiikin filosofiassa (5op)

Opintokokonaisuudessa opiskelija tutustuu antiikin filosofian lähtökohtiin, jotka kytkeytyvät nykyaikaiseen filosofisen praktiikan toimintaan. Opintojaksolla opiskelija vahvistaa tietämystään filosofian tradition suhteesta praktiseen toimintaan ja itsetuntemuksen harjoittamiseen. Opintojakso tukee opiskelijan itsenäistä ajattelua ja pohdintaa lukupiirin muodossa. Opintojen lähijaksoilla opiskelijan soveltamistaidot vahvistuvat ja hän osaa kytkeä kirjallisuuden lähtökohtia käytännön harjoitteluksi. 

3. Moderni filosofinen praktiikka (5op)

Opintokokonaisuudessa opiskelijat tutustuvat nykyaikaisiin filosofisen praktiikan työskentelymuotoihin ja mahdollisuuksiin. Opiskelijat oppivat hahmottamaan kotimaisen ja kansainvälisen toiminnan sisältöjä, ilmiöitä ja keskeisiä toimijoita. Lisäksi opintojaksolla perehdytään filosofisen praktiikan ja erilaisten terapioiden väliseen suhteeseen. Opintojaksoon kuuluu myös oman opiskelun suunnittelun tekeminen ja perehtyminen siihen, mitä filosofisen praktiikan ihmiskäsitys voisi olla, mistä osatekijöistä filosofisen praktiikan ihmiskäsitys koostuu, miten muodostunutta ihmiskäsitystä voi hyödyntää praktiikan harjoittamisessa sekä selvitetään, mitä eroa ihmiskuvalla ja ihmiskäsityksellä on. Jakson avulla opiskelija tulee tietoisemmaksi omasta ihmiskäsityksestään.

4. Filosofisen praktiikan harjoitukset

Opintomoduuli koostuu useista praktiikan harjoituksia tukevista opintojaksoista, jotka sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Opiskelija harjaantuu kriittisen ajattelun ja argumentaation taitoihin, jotka ovat perustana monelle filosofisen praktiikan työskentelylle. Filosofin vastaanotto harjoitukset I tarjoaa perustiedot siitä, mitä filosofin vastaanotto on sekä filosofisia taitoja ja menetelmiä, joita voi käyttää filosofin vastaanotolla. Jaksolla II harjoitellaan vastaanoton pitämistä. Työpajassa on mukana harjoituksia ja palautekeskusteluja. Molemmat opintojaksot toteutetaan työpajatyyppisesti. Näiden lisäksi jokainen opiskelija käy itse filosofin vastaanotolla saadakseen kokemuksen filosofin vastaanotosta asiakkaan näkökulmasta. Tämä auttaa opiskelijaa jäsentämään omaa ajattelua ja syventämään itsetuntemusta. Opetusmoduulin kokonaisuuteen kuuluu myös kolme sokraattisen dialogin harjoitusjaksoa. Näistä jaksoista I ja II keskittyvät opiskelijoiden omaan osallistumiseen fasilitoituun dialogiin ja näin saamaan omakohtaista kokemusta ryhmäkeskustelun taidosta. Opintojakso III harjaannuttaa opiskelijat itse toimimaan sokraattisen dialogin fasilitaattorina. Opintokokonaisuudessa tutustutaan myös yritys- ja yhteisöfilosofian mahdollisuuksiin. 

5. Oma harjoitus (5 op)

Opintojakson aikana opiskelija toteuttaa itsenäisesti suunnitellun ja toteutetun käytännön harjoittelun henkilökohtaisena projektina. Harjoittelu on yleensä filosofisen praktiikan eri toimintaan liittyvää ja sen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan taitoja toimia eri yhteisöissä ja erilaisten ihmisten kanssa. Harjoittelusta kirjoitetaan harjoitusraportti, josta opiskelijat saavat myös palautetta. Opintokokonaisuus koostuu kolmesta jaksosta, joiden välissä opiskelijat saavat välipalautetta harjoitusraportin tekemisestä.

6. Lopputyö

Opintojen viimeinen opintomoduuli on opinnot päättävä kokonaisuus, jonka päätavoitteena on koota yhteen koulutuksen aikana muodostunut henkilökohtainen oppimisprosessi ja oma filosofisen praktiikan toimijuus. Opintojaksot nivoutuvat toisiinsa siten, että opiskelija laatii henkilökohtaisen lopputyösuunnitelman, etenee itsenäisesti välipalautteen kautta kohti kirjallista lopputyötä. Opinnot päättyvät lopputyöseminaariin, jossa opiskelijat esittelevät omat työnsä.